Ledige stilling: Branninspektør/ "Trygg hjemme" - koordinator

Ledige stilling: Branninspektør/ "Trygg hjemme" - koordinator

Har du lyst til å være med å jobbe for en mer brannsikker hverdag for innbyggerne i NORBR sitt ansvarsområde?

Ved forebyggende avdeling har vi nå ledig 100 % fast stilling til en motivert medarbeider for å opprettholde og styrke vår brannforebyggende innsats. Som brannforebyggende medarbeider vil du få varierte og meningsfylte utfordringer som gir deg mulighet for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap.

I NORBR ønsker vi å utvikle oss ved å ta i bruk nye metoder for vårt brannforebyggende arbeid. Vi har fokus på ulike tilnærmingsformer til risikobasert tilsyn, forebyggende arbeid rettet mot risikogrupper, andre tiltak for å innhente og formidle kunnskap om brannrisiko, samt med å motivere og samarbeide med aktuelle aktører for å redusere sannsynligheten for- og konsekvensene av brann. Vi har derfor varierte arbeidsdager. Alle ansatte på forebyggende avdeling får tilbud om å delta som støttemannskap for beredskapsavdelingen. Ved større hendelser blir støttemannskapene alarmert via nødnett-terminal.

Ved forebyggende avdeling ønsker vi en motivert medarbeider for å opprettholde og styrke vår brannforebyggende innsats. I tillegg til medvirkning i annet brannforebyggende arbeid, er stillingen tiltenkt et spesielt ansvar for organisering og oppfølging av vårt «Trygg hjemme»-arbeid rettet mot brannrisikoutsatte grupper.

Målet med «Trygg hjemme» er at kommunenes enheter som yter tjenester til brukere med forhøyet brannrisiko, skal bidra i et systematisk arbeid for at færrest mulig omkommer i brann. Personene i de brannrisikoutsatte gruppene kan deles inn i tre hovedkategorier: 1) nedsatt fysisk funksjonsevne, 2) nedsatte kognitive evner, 3) språk, kultur og holdninger. I tillegg henger risikoen sammen med det fysiske miljøet og de sosiale og organisatoriske omgivelsene personen befinner seg i. En stor andel av personene i de brannrisikoutsatte gruppene er i kontakt med det kommunale tjenestetilbudet. Nøkkelen til god brannforebygging for disse gruppene er samarbeid mellom brannvesenet og øvrige aktører i kommunene. Gjennom etablering av «Trygg hjemme»-prosjekt er vi godt i gang med et forankret og systematisk arbeid i tre av de seks kommunene. Ettersom vi ser at dette er en riktig og viktig satsning for å redusere antallet som rammes av brann, ønsker vi nå å styrke arbeidet gjennom å få på plass en egen «Trygg hjemme»-koordinator med overordnet ansvar for å organisere og følge opp arbeidet.

Om du er opptatt av å forebygge brann, har kompetanse i prosjektledelse, er løsningsorientert og flink til å motivere og kommunisere, er dette riktig jobb for deg.

Arbeidsoppgaver

 • En stor del av stillingen vil være arbeid med å organisere og koordinere samhandlingen med andre aktuelle kommunale enheter for å forebygge branner hos risikoutsatte grupper i ansvarsområdet til NORBR («Trygg hjemme-samarbeid»). Dette omfatter alt fra å lede prosjekter til å holde oversikt over mindre tiltak. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med øvrige medarbeidere ved forebyggende avdeling.

Andre arbeidsoppgaver vil være:

 • Delta ved kartlegging av risikoen for brann, planlegging og gjennomføring av det forebyggende arbeidet, evalueringer av branner og av det forebyggende arbeidet
 • Informasjons- og motivasjonsarbeid
 • Innhenting og formidling av brannforebyggende kunnskap
 • Delta som instruktør/foreleser ved øvelser, kurs o.l.

I tillegg kan det ut fra kvalifikasjoner være aktuelt med andre oppgaver ved forebyggende avdeling, som saksbehandling og tilsynsarbeid i.h.t HMS- og brannlovgivningen.

Kvalifikasjoner

Ved denne utlysningen er vi spesielt interessert i søkere med høgskoleutdanning, samt relevant erfaring / kompetanse innen et eller flere av områdene informasjons- og motivasjonsarbeid, arbeid mot risikoutsatte befolkningsgrupper (for eksempel innen helse- og omsorg), og/eller prosjektarbeid.

 

Kvalifikasjonskrav til stillingen er fastsatt i «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen». Forebyggende personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern, og ha enten:

 • Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå
 • Alternativt yrkesutdanning som brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn 1, eller
 • Fagutdanning som feier.

Eventuelt manglende yrkesutdanning i forebyggende brannvern må den som tilsettes påregne å gjennomføre ved Norges brannskole etter tiltredelse.

Øvrige relevante kvalifikasjoner:

 • Erfaring med prosjektledelse
 • Relevant praksis fra offentlig sektor i enheter som arbeider med brannrisikoutsatte grupper er en fordel
 • Relevant erfaring i brannforebyggende arbeid ønskelig
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Strukturert, ryddig og selvstendig arbeidsstil
 • Serviceinnstilling og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner og evne til å videreutvikle avdelingen i samarbeid med andre
 • Gode kunnskaper i, og erfaring med bruk av IKT som verktøy
 • Du er opptatt av å forebygge brann
 • God til å påvirke og motivere andre
 • Vi vil vektlegge tverrfaglighet i vårt brannforebyggende miljø og personlig egnethet ved tilsettelse.

 Det forutsettes at søker har førerkort klasse B.

Den som tilsettes må kunne framlegge godkjent politiattest.

Kvinner oppfordres til å søke.

Vi tilbyr

Et inkluderende og faglig godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover, tariffavtale og reglement.
Fleksitidsordning.
NORBR har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden.

Lønn etter avtale. I tillegg kommer kompensasjon for bæring av nødnett-terminal.

 

Elektronisk søknadsskjema finner du her

Vitnemål og attester vil bli etterspurt ved behov.

Søknadsfrist 10. februar 2020