Utvidet informasjon om feiing og tilsyn

Utvidet informasjon om feiing og tilsyn

På denne siden finner du mer informasjon om rengjøring og tilsyn med ditt ildsted. 

Varsel om feiing

Nordmøre og Romsdal Brann og Redning IKS vil foreta rengjøring av ditt fyringsanlegg.

Før rengjøring :

 • Alle ildsteder være slukket.
 • Ventiler/spjeld på alle ildsteder stenges.
 • Husstige settes frem og sikres mot å skli ut.
 • Det er ikke nødvendig å være til stede for å få utført feiing.

Feiing gjennomføres i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11, 1.ledd bokstav h, samt forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710, om brannforebygging § 17.

Eiers plikt til kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget fremkommer i nevnte forskrift om brannforebygging § 6.

 

Varsel om tilsyn av fyringsanlegg

Nordmøre og Romsdal Brann og Redning IKS vil foreta tilsyn med ditt fyringsanlegg.

For at tilsyn skal gjennomføres :

 • Eier eller representant for eier være til stede
 • Samtlige enheter, ildsteder, sotluker og skorsteiner være tilgjengelige
 • Om nødvendig må andre brukere varsles
 • Det er IKKE nødvendig å sette opp stige ved tilsyn

Det er ønskelig at eier fremskaffer eventuell kontrollerklæring eller annen dokumentasjon (monteringsanvisninger) over fyringsanleggets beskaffenhet, kontroll og vedlikehold. 

Tilsynet gjennomføres i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11 første ledd bokstav h, samt Forskrift av 17. desember 2015 nr. 1 (forebyggendeforskriften) kap. 4.

Kravene til fyringsanlegget er nedfelt i brann- og eksplosjonsvernloven § 6, samt Forskrift av 17. desember 2015 nr. 1 (forebyggendeforskriften) kap. 2.

Bakgrunn for tilsyn av fyringsanlegg
Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn, med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade, etter behov.

Tilsynet vil omfatte kontroll av at:

 • eventuelle tidligere avvik eller anmerkninger ved fyringsanlegget er fulgt opp og utbedret
 • eventuelle nye ildsted eller vesentlige endringer ved fyringsanlegget er meldt til kommunen
 • ildsted, røykkanal, sotluke, skorstein og eventuelle matesystem for brensel er tilfredsstillende bygget og montert (herunder uklarheter omkring lovverkets krav til fyringsanlegget og konsekvenser av manglende oppfyllelse og hvorledes utbedring kan foretas).
 • anlegget er tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt.

I tillegg vil det gis informasjon og veiledning om generelle brannsikkerhetsspørsmål, herunder røykvarsler og håndslokkeutstyr.

Varsel om fresing

Informasjon til huseier om rengjøring av skorstein ved fresemetode 

Før fresing :

 • Eier eller representant for eier være til stede
 • Samtlige enheter og ildsteder knyttet til skorsteinen være tilgjengelige
 • Eier skriftlig påta seg ansvar for eventuelle skader knyttet til sotutslag
 • Om nødvendig må andre brukere varsles

Feiervesenet påtar seg ikke ansvar for skader som følger av sot som trenger ut i oppholdsrom ved fresing. Feiervesenet vil selvfølgelig veilede huseier og ta sikte på å gjøre arbeidet på en så skånsom måte som mulig og med minst mulig ulempe for huseier. 

Hvis det ved tilsyn eller feiing blir bestemt å frese bort sot og eventuelt beksot må huseier derfor bekrefte skriftlig at han/hun selv tar ansvaret for eventuelle skader som følger av sotutslag. 

Huseier har vedlikeholdsplikt av hele fyringsanlegget, jfr. Forskrift om brannforebygging.

Dersom en skorstein inneholder sot og beksot som gjør at den representerer en brannfare kan tilsynsmyndigheten treffe vedtak om fyringsforbud inntil anlegget er satt i brannsikker tilstand og fungerer som forutsatt.  

For å unngå slike fyringsforbud brukes spesialverktøy for fjerning av beksot og annen sot som ikke lar seg fjerne ved tradisjonelle metoder.  Ved denne «fresemetoden» brukes roterende børster av plast, stålwire eller kjetting drevet av oppladbart drillverktøy. Selve arbeidsoperasjonen utføres av minimum 2 personer der den ene bruker verktøyet mens den andre fortløpende kontrollerer i etasjene for eventuelle utslipp av støv og sot. For å sikre kommunikasjonen brukes det sambandsradioer. 

Metoden rengjør skorsteinen fullstendig, men fordi det ved «fresing» blir noe overtrykk i skorsteinen kan den medføre ulemper. For et forskriftsmessig tett fyringsanlegg vil det neppe være tale om ulemper av betydning, men det anbefales likevel at det for sikkerhetsskyld tettes rundt alle aktuelle åpninger. Har derimot skorsteinen sprekker og utettheter vil sot og støv kunne trenge ut i oppholdsrom og forårsake skade. Det samme gjelder hvis det er utettheter rundt røykrørsinnføringer, dårlige pakninger rundt dører, defekte sot- og feieluker osv.  

Som huseier eller representant for denne må du før arbeidet starter ha sikret at alle eventuelle sprekker og utettheter er forseglet og dekket til. For sikkerhetsskyld bør alle aktuelle åpninger som røykrørsinnføringer, rundt dører, luker osv. alltid tettes. Det samme gjelder åpne peiser som ofte kan ha utettheter rundt spjeld og tilluftventiler. 

 

Varsel om videokontroll

Nordmøre og Romsdal Brann og Redning IKS vil foreta videokontroll av fyringsanlegget på din fritidseiendom.

For at videokontroll skal kunne gjennomføres :

 • Alle ildsteder være slukket.
 • Atkomst til skorstein være sikret.

Dersom kontrollen ikke kan gjennomføres ber vi om at det tas kontakt snarest.