Om Trygg hjemme

Målrettet innsats mot risikoutsatte grupper er et nasjonalt fokusområde innen forebyggende brannsikkerhet. Bakgrunnen for satsningen er at statistikk peker tydelig på enkelte grupper i samfunnet som mer utsatt for brann enn andre. Tallene viser også at de fleste alvorlige brannene skjer i folks boliger. Når vi vet dette, og samfunnet har som mål at stadig flere eldre og mennesker med redusert boevne skal bo hjemme, vil det være viktig og riktig å ha fokus på brannvern for de som er i risikogruppene. I Nordmøre og Romsdal brann og redning har vi valgt å kalle dette arbeidet for «Trygg hjemme».

Risikogrupper

Når branner analyseres viser det seg at 3 av 4 branndøde tilhører risikoutsatte grupper, 9 av 10 omkommer i bolig og at halvparten av disse mottok kommunale tjenester i hjemmet. Risikofaktorer for bolig- og dødsbranner viser seg å være høy alder, nedsatt mobilitet, psykisk lidelse, kognitiv svikt (eks. demenslidelser) samt vaner som rus- og alkoholmisbruk og røyking. Personer med lav sosioøkonomisk status og personer fra andre land har også forhøyet brannrisiko. Høy alder og røyking utgjør de største risikofaktorene for å omkomme i brann, og for en person over 85 år som røyker er det hele 45 ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med den generelle befolkningen.

Samarbeid om brannsikkerhet

Kommunene har som ansvar gjennom helse- og omsorgstjenestelovverket å sørge for forsvarlige helse- og omsorgstjenester, noe som også omfatter skadeforebygging og forebygging av skade som følger av brann. Gjennom brannlovgivningen har kommunen et krav om å ha oversikt over, og sette i verk tiltak for, utsatte grupper som har særlig risiko for å omkomme eller bli skadet i brann. For å sikre god brannsikkerhet for våre hjemmeboende innbyggere med hjelpebehov kreves det ofte bistand fra flere kommunale tjenesteleverandører. Ved å legge til rette for godt samarbeid mellom tjenesteleverandørene får vi benyttet kunnskapen som f.eks. helse- og omsorgstjenestene sitter på om brukerens helsetilstand og brannvesenets kompetanse på risiko for brann og tiltak for å redusere brannrisiko. Dersom vi klarer å nå ut til alle som er i risikogruppene som mottar kommunale tjenester har vi mulighet til å redusere risikoen i halvparten av alle dødsbranner i Norge.

Arbeidsform

Trygg hjemme ble igangsatt som prosjekt i nedslagsfeltet til Molde brann og redning i 2016 og fikk starthjelp gjennom gode økonomiske bidrag fra Gjensidigestiftelsen i forbindelse med «Det store brannløftet» og Gjensidige Nordmøre og Romsdal. Midlene ble brukt til innkjøp av teknisk brannsikkerhetsutstyr og opplæring i brannsikkerhet for ansatte i enhetene som var i kontakt med risikoutsatte grupper. I inngangen av 4.kvartal 2020 er Trygg hjemme etablert i Aukra og Gjemnes. NORBR jobber med en reetablering av Trygg hjemme i nye Molde kommune og skal starte arbeidet i Rauma, Tingvoll og Sunndal i tiden som kommer.

Arbeidet med brannsikkerhet gjennom Trygg hjemme forankres hos kommunedirektørene og det etableres en styringsgruppe og arbeidsgruppe(r) i hver kommune. I arbeidsgruppene sitter representanter for de aktuelle tjenesteområdene i kommunene sammen med representanter fra brannvesenet. Disse er ansvarlige for tilpasning, implementering og framdrift i arbeidet. Det er likevel ute, i møtet med menneskene, Trygg hjemme har verdi. De ansatte, som til daglig har kontakt med brukerne, må settes i stand til å avdekke behov for tiltak i forbindelse med brannsikkerhet og vite hvordan tiltaksbehov håndteres. Dette kan være gjennom opplæring og bruk av fagmateriell, frigjøring av ressurser, organisering av arbeidet, bistand fra brannvesenet, styrking av samarbeid mellom enheter osv. Målet er at det brannforebyggende arbeidet skal bli en integrert og naturlig del av tjenestene.

 

Skadebyggende Forum