Salg av fyrverkeri / pyroteknisk vare

Salg av fyrverkeri / pyroteknisk vare

For å kunne drive med salg og oppbevaring av fyrverkeri / pyroteknisk vare må man søke om tillatelse til dette før salgssesongen hvert år. Søknadsfristen for slikt salg er 1. mai.

Det er kun forhandlere som har fast utsalgssted som får tillatelse, og salget skal foregå over disk. Salgsperioden for fyrverkeri er i tidsrommet 27. desember til og med 31. desember. 

Søknad om salg og oppbevaring skal være komplett når den sendes inn innen 1.mai. Ved ønske for endringer i søknad, etter innsending, må dette avklares med NORBR. Ved behandling av endringer, vil dette faktureres etter medgått tid for saksbehandling. Endringer etter 1. november blir ikke behandlet.

Komplett søknad skal ha følgende vedlegg:

  • Firmaattest fra brønnøysundregisteret
  • Beskrivelse av hvordan salg og lagring planlegges gjennomført
  • Tegning av salgslokalet med plassering av salgsdisk/plassering av utendørs utsalgssted med avstandsmål
  • Tegning som viser plassering av kontainer(e) med avstandsmål
  • Risikovurdering
  • Handlingsplan
  • Kopi av kursbevis fra Norsk Brannvernforening
  • Annen relevant dokumentasjon

Søknad salg av pyroteknisk vare

Salg og oppbevaring av pyroteknisk vare reguleres av Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Veiledning om håndtering av fyrverkeri (DSB) gir ytterligere føringer for utsalgssted og midlertidige lager, blant annet sikkerhetsavstander. NORBR legger både forskrift og veiledningen til grunn, ved behandling av søknader. Søkere må sette seg godt inn i forskrift og tilhørende veiledning før innsending av søknad.

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

Veiledning om håndtering av fyrverkeri

Minst én person ved virksomheten må ha godkjent forhandlerkurs i regi av Norsk brannvernforening. Kursbevis legges ved søknaden.

Tilsyn

Brannvesenet kan komme på tilsyn i perioden tillatelsen er gyldig for. Dersom salg eller oppbevaring ikke samsvarer med innsendt søknad eller krav i forskrift, kan det gi konsekvenser for salget. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gir føringer for ulike reaksjonsformer, eksempel midlertidig stenging av salget til forholdet er brakt i orden eller inndragning av tillatelse ved alvorlige avvik.  

Gebyr

Aukra, Gjemnes, Molde, Rauma, Sunndal og Tingvoll kommune har vedtatt gebyrforskrift for behandling av søknader. Forskriften er basert på selvkostprinsippet, ut ifra tidsbruk for søknadsbehandling. Kostnad for søknad er kr 5 155,- eks. mva (2022).

Etter at søknadsfrist er utløpt, mottar søkere en faktura som må betales før søknaden behandles. Kun søknader hvor gebyr er betalt, vil bli behandlet.

Lokale gebyrforskrifter

Lenke til gebyrforskrift Rauma kommune

Lenke til gebyrforskrift Molde kommune

Lenke til gebyrforskrift Aukra kommune

Lenke til gebyrforskrift Tingvoll kommune

Lenke til gebyrforskrift Gjemnes kommune

Lenke til gebyrforskrift Sunndal kommune