Styre og eierskap

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS

Selskapets formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens krav til kommunene, herunder: Drifte et brann- og redningsvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter lov og forskrifter på en effektiv og sikker måte. Brann- og redningsvesenet skal være best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor basert på oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse, samt forebyggendeanalyse- og beredskapsanalyse.

 Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS er opprettet som interkommunalt selskap (IKS) i medhold av lov av 29.1.1999 nr. 06 om interkommunale selskaper (IKS-loven)

Selskapsavtale NORBR (PDF, 305 kB)

Kommunenes eierstrategi (PDF, 266 kB)

Eierandel og ansvarsfordeling

Den enkelte deltakerkommune sin eierandel skal være i samsvar med folketallet i kommunen pr. 1.1.2023.

Justering av eierandel og ansvarsfordeling foretas deretter hvert fjerde år.

Oversikt eierandeler
Kommune Folketall 1.1.2023 Eierandel
Molde 32446 57,98%
Rauma 7046 12,59%
Aukra 3654 6,53%
Gjemnes 2669 4,77%
Tingvoll 3031 5,42%
Sunndal 7110 12,71%
SUM 55956 100%

Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ, og består av ett medlem med varamedlem fra hver av deltakerkommunene.

Kommunestyrene i deltakerkommunene skal oppnevne sine medlemmer med varamedlem for kommune-valgperioden på 4 år. Representantskapet er som følger:

Oversikt representantskapet
Kommune Medlem Antall stemmer
Aukra 1 1
Gjemnes 1 1
Molde 1 3
Rauma 1 1
Sunndal 1 1
Tingvoll 1 1
SUM 6 8

 

Representantskapet er delegert kommunenes myndighet etter Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter. Representantskapets myndighet fremgår av § 5-2. Rammen for delegering omfatter ikke viktige og prinsipielle saker som etter loven er lagt til kommunestyret selv.

Representantskapet delegerer nødvendig myndighet til hhv. styret og brann- og redningssjefen. For avgjørelser truffet av brann- og redningssjefen er representantskapet klageinstans.

Representantskapet i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS består av:

- Trygve Grydeland, ordfører Molde 

- Knut Sjømæling, ordfører i Gjemnes kommune

- Helge Kjøll jr. , ordfører i Aukra kommune

- Yvonne Wold, ordfører i Rauma kommune

- Ingrid Waagen, ordfører i Tingvoll kommune

- Ståle Refstie, ordfører i Sunndal kommune

Styret

Styret velges av representantskapet, etter innstilling fra valgkomite, og består av 5 medlemmer med numeriske  varamedlemmer pluss 2 medlemmer med varamedlemmer valgt av og blant selskapets ansatte. Reglene i IKS-loven § 10 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder.

Representantskapet kan når som helst fjerne et styremedlem det selv har valgt.

Kriteriene for valg av styremedlemmer er å sikre at styret settes sammen på en måte som avspeiler bredde i kompetanse, kjønnsbalanse, kapasitet og mangfold.

Valgkomiteen skal også vektlegge behovet for kontinuitet i styrets arbeid, og påse at ikke hele styret skiftes ut samtidig. Gjenvalg av styremedlemmer kan foretas.

Daglig leder eller medlem av representantskapet kan ikke være medlem av styret. Styret fungerer til nytt styre er valgt og konstituert jf. lovens § 10.

Styret i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS består av:

- Geir Blakstad (styreleder)
- Eilif Magne Lervik (nestleder)
- Per Jostein Halset
- Eva Solstad Alme
- Lisbeth Valle
- Håvard Gjersvik (ansattrepresentant deltid)
- Odd Magne Opstad (ansattrepresentant heltid)

Brann- og redningssjef

Selskapet skal ha en daglig leder, som innehar tittel og funksjon som brann- og redningssjef. Daglig leder av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS ansettes av styret i fast stilling.

Brann- og redningssjef administrerer virksomheten og skal forestå den daglige ledelsen av selskapet. Brann- og redningssjef er direkte underordnet styret og har ansvar for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.