Trygg hjemme

Trygg hjemme

Vi ser av statistikken at det er enkelte grupper i samfunnet som er mer utsatt for brann enn andre. Tallene viser også at de fleste alvorlige brannene skjer i folks boliger.

Målgruppene for «Trygg hjemme»-prosjektet er personer i risikoutsatte grupper som bor hjemme; eldre, personer med redusert boevne grunnet rus, funksjonsnedsettelser, psykiatri, kognitiv svikt eller at de har en annen sikkerhetskultur.

Prosjektet skal forebygge branner ved at brannvesenet og deltagerkommunens enheter som yter tjenester til disse brukerne i samarbeid jobber for en mer brannsikker hverdag.

De ansatte som til daglig har kontakt med disse gruppene har gjennomført en opplæring som gjør dem rustet til å gjennomføre en systematisk sjekk av brannsikkerheten hjemme hos bruker. Dersom denne undersøkelsen avdekker behov for tiltak ifbm. brannsikkerheten vurdere enheten og brannvesenet i samarbeid hvordan man best kan løse dette. Dette kan være i form av informasjon/rettledning til bruker/pårørende, montering av seriekoblede røykvarslere, installasjon av komfyrvakt eller hjelp til å søke om tiltak via eksisterende ordninger for de som har krav på dette.

Trygg hjemme prosjektet ble startet opp i 2016 og har tidligere mottatt 1,4 millioner totalt fra Gjensidigestiftelsen i forbindelse med «Det store brannløftet». Disse midlene er brukt til innkjøp av teknisk utstyr og opplæring av ansatte på de enhetene som til daglig har kontakt med brukere i de risikoutsatte gruppene. Det ble blant annet kjøpt inn flere tusen røykvarslerbatteri (med lang levetid), ca. 3000 røykvarslere, tre mobile slokkeanlegg og 322 komfyrvakter. Dette utstyret er fordelt ut på deltagerkommunene ved prosjektets oppstart Molde, Nesset, Eide og Midsund. Det er fortsatt ca. 500 seriekoblede røykvarslere igjen på lager. Disse er blant annet tiltenkt brukt i prosjektets nyeste kommuner; Aukra og Gjemnes.

Lokalt har Gjensidige Nordmøre og Romsdal støttet videreføringen av tidenes største brannforebyggende satsning innen vårt ansvarsområde med i overkant av 20 000,- som er brukt på teknisk brannsikkerhetsutstyr.  

Prosjektet er pr i dag i drift i Molde, Gjemnes og Aukra kommune, med et mål om å få det innført i alle NORBR sine deltakerkommuner.Klikk for stort bilde Rogaland brann og redning IKS